Forum

Notifications
Clear all

Steps how to Create Listing/upload property (Lao)


(@adminrb)
Member Admin
Joined: 11 months ago
Posts: 31
Topic starter  

ຂັ້ນຕອນໃນການເອົາຂໍ້ມູນຊັບສິນຂື້ນຂາຍ

1/ ກ່ອນອື່ນແມ່ນໃຫ້ລອກອິນເຂົ້າໄປໃນລະບົບດ້ວຍບັນຊິທີ່ທ່ານໄດ້ໄວ້ແລ້ວ

2/ ຕໍ່ຈາກນັ້ນແມ່ນໃຫ້ຄິກໃສ່ “Create Listing” (ສ້າງຖ້າງຂໍ້ມູນ)

Screenshot 2021 03 29 Create Listing  RentsBuy

3/ ຕື່ມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຊັບສິນແລ້ວຄິກໃສ່ next ເພື່ອໄປໜ້າໃໝ່

Screenshot 2021 03 29 Create Listing  RentsBuy(1)
Screenshot 2021 03 29 Create Listing  RentsBuy(2)

4 / ຄິກໃສ່ ”select and upload” ເພື່ອເລືອກຮູບກ່ຽວກັບຊັບສິນມາໃສ່ ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດເອົາລິ້ງວິດີໂອກ່ຽວກັບຊັບສິນໃສ່ອີກ

Screenshot 2021 03 29 Create Listing  RentsBuy(4)

5/ ເລືອກຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງຊັບສິນທ່ານ

Screenshot 2021 03 30 Create Listing  RentsBuy(1)

6/ ເລືອກລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງຊັບສິນທ່ານ

Screenshot 2021 03 30 Create Listing  RentsBuy(2)

7/ ຂຽນສະຖານທີ່ຂອງຊັບສິນທ່ານໃສ່ແລ້ວໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາບ່ອນທີ່ທ່ານຄິດວ່າໃກ້ທີ່ສຸດ

Screenshot 2021 03 30 Create Listing  RentsBuy
Screenshot 2021 03 30 Create Listing  RentsBuy(3)

8/ ທ່ານສາມາດເພີ່ມໂລເຄຊັນຂອງຊັບສິນເປັນຟາຍພີດີເຟ

Screenshot 2021 03 30 Create Listing  RentsBuy(4)

9/ ໃນ“Contact Information” ໃຫ້ຄິກໃສ່ "Agent Info" ແລ້ວເລືອກຊື່ຂອງທ່ານ

Screenshot 2021 03 30 Create Listing  RentsBuy(5)

10/ ເມື່ອເຫັນໜ້າໃໝ່ອອກມາໃຫ້ຄິກໃສ່ “NO” ແລ້ວຄິກຕໍ່ໄປ

Screenshot 2021 03 30 Create Listing  RentsBuy(6)

11/ ຄິກໃສ່“I consent to”ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄິກ “Summit Property” ເພື່ອສໍາເລັດໃນການລົງຂໍ້ມູນຊັບສິນຂອງທ່ານ

Screenshot 2021 03 30 Create Listing  RentsBuy(8)

12/ ຕໍ່ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ແປງຂໍ້ມູນຕ່າງໆແລ້ວຄິກໃສ່ “Save Changes” (ບັນທຶກ)

Screenshot 2021 03 30 Create Listing  RentsBuy(9)

ReplyQuote

Compare listings

Compare